ZABAWIALNIA Sklep z zabawkami i Wypożyczalnia gier Warszawa

Regulamin wypożyczalni

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

 

§ 1

Regulamin ustala zasady korzystania z Wypożyczalni Gier Planszowych Sklepu ZABAWIALNIA w Warszawie przy ulicy Herbsta 4, prowadzonej przez Luizę Skubniewską na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, ul. Nowolipie 29a/18, 01-002 Warszawa, NIP 951-222-14-47 zwaną dalej Wypożyczalnią, przez osoby zapisane do Wypożyczalni, zwane dalej Wypożyczającymi.

 

§ 2

Z wypożyczalni mogą korzystać osoby, które:

·         Zapoznają się z Regulaminem Wypożyczalni;

·         Podpiszą zobowiązanie o przestrzeganiu wszystkich przepisów Wypożyczalni.

 

§ 3

Zapisu do Wypożyczalni dokonuje pracownik Wypożyczalni przy pierwszym wypożyczeniu na podstawie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem. W przypadku osób niepełnoletnich konieczna jest także pisemna zgoda rodzica lub prawnego opiekuna.

 

§ 4

Wypożyczone gry należy zwrócić w stanie niepogorszonym, wynikającym z normalnego używania. Zwrot wypożyczonej gry winien nastąpić do rąk pracownika Wypożyczalni. Pozostawienie gry na ladzie lub w innym miejscu na terenie Wypożyczalni nie jest uznawane za zwrot. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane nieprawidłowo dokonanym zwrotem.

 

§ 5

Na żądanie Wypożyczającego pracownik Wypożyczalni może wydać potwierdzenie przyjęcia zwrotu z podaniem jego daty.

 

§ 6

Podstawowy i minimalny okres wypożyczenia wynosi 3 dni.

 

§ 7

Wypożyczający chcący przedłużyć okres wypożyczenia powyżej 3 dni musi powiadomić o tym fakcie Wypożyczalnię. Opłata za przedłużenie okresu wypożyczenia o jeden dzień jest zgodna z Cennikiem. Cena za wypożyczenie dłuższe niż 7 dni jest uzgadniana indywidualnie.

 

§ 8

Opłata za wypożyczenie gry na czas określony w pkt. 5 regulaminu zgodna jest z Cennikiem.

 

§ 9

Wypożyczający jest odpowiedzialny za stan techniczny gry od momentu wydania jej przez pracownika Wypożyczalni.

 

§ 10

Wypożyczający winien sprawdzić stan gry przed jej wypożyczeniem, w tym czy ilość elementów gry zgodna jest ze spisem. Wszelkie zastrzeżenia, braki lub uszkodzenia winny być zgłoszone przed wypożyczeniem. W razie jakichkolwiek wątpliwości przyjmuje się, że wypożyczana gra była kompletna i nie była w żaden sposób uszkodzona. Wypożyczający ponosi odpowiedzialność w wypadku uszkodzenia lub utraty gry lub części jej elementów. Odpowiedzialność ta jest wyłączona w wypadku działania siły wyższej, tj. zdarzenia zewnętrznego, o charakterze nadzwyczajnym, niezależnym od stron, któremu nie można było zapobiec lub gdy szkoda nastąpiła z wyłącznej winy Wypożyczalni.

 

§ 11

W wypadku, gdy gra zostanie uszkodzona i/lub zdekompletowana, Wypożyczający zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości ceny detalicznej nowej gry, wskazanej w cenniku (nie obowiązują wówczas żadne ceny promocyjne). Opłata ta może zostać uiszczona samoistnie lub zostać potrącona z kaucji (patrz: punkty 13-18). Z chwilą uiszczenia opłaty własność uszkodzonej lub zdekompletowanej gry przechodzi na Wypożyczającego.

 

§ 12

W wypadku gdy uszkodzenie i/lub zdekompletowanie gry nie jest znaczne i naprawa jest możliwa i uzasadniona ekonomicznie, Wypożyczający zobowiązany jest do uiszczenia kosztów tej naprawy, nie więcej niż do wysokości ceny brutto za wypożyczoną grę. Koszty te zostaną wskazane przez Wypożyczalnie.

 

§ 13

Wypożyczający ma prawo według własnego wyboru do uiszczenia opłaty wskazanej w pkt. 9 lub do uiszczenia kosztów naprawy gry wskazanych w pkt. 10 regulaminu.

 

§ 14

Kaucja za każdą grę pobierana jest z góry i wymagana przy każdym wypożyczeniu gry.

 

§ 15

Kaucja jest wnoszona w wysokości ceny rynkowej nowej wypożyczanej gry, zgodnej z ceną sklepową gry (nie obowiązują ceny promocyjne) w sklepie ZABAWIALNIA.

 

§ 16

Kaucja jest zwracana Wypożyczającemu po zwróceniu gry, pomniejszona o opłatę za cały okres wypożyczenia.

 

§ 17

Za zwłokę w zwrocie gry do Wypożyczalni (w tym za brak powiadomienia, o którym mowa w pkt. 6) pobierana jest opłata w wysokości 10 zł za każdy dzień zwłoki.

 

§ 18

W uzasadnionych przypadkach pracownik Wypożyczalni ma prawo odmówić wypożyczenia gry.

 

§ 19

Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu zaczynają obowiązywać 14 dni od dnia ich opublikowania. Publikacja nastąpi w widocznym miejscu na terenie Wypożyczalni i na stronie internetowej www.e-zabawialnia.pl. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 maja 2016 roku.

 

§ 20

Na żądanie Wypożyczającego pracownik Wypożyczalni ma obowiązek wręczyć egzemplarz niniejszego Regulaminu i Cennika.

 

§ 21 

Wypożyczającemu przysługuje 5% rabatu na zakup nowego egzemplarza zwracanego tytułu w sklepie ZABAWIALNIA. Zniżka jest bezterminowa i zostaje naliczona za okazaniem pokwitowania. Zniżka nie obowiązuje w wypadkach opisanych w pkt. 10 i 11 i dotyczy tylko sprzedaży w siedzibie sklepu. W powyższym wypadku opłata za wypożyczenie tytułu nie jest wliczana w cenę zakupu gry.

 

 

 

Producenci

Sklep internetowy na platformie SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie